Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Improvital Group BV

Artikel 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; 
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 
 4. Dag: kalenderdag; 
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 11. Modelformulier voor herroeping: het in bijlage van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. 
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

Improvital Group BV handelend onder de merknaam “Layzin” en/of “Layzinskin.com”, Mariannalaan 29, 7316 DS te Apeldoorn in Nederland

info@layzinskin.com

KvK-nummer: 78497752

Btw-identificatienummer: NL861426228B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Deze voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de website.
  In de bestelbevestiging aan consument zijn deze voorwaarden eveneens via een link te lezen. Of kan op verzoek van de consument kosteloos worden toegezonden (per e-mail).

Artikel 4 - Het aanbod 

 1. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Artikel 5 - De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
 3. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 1. De ondernemer zal uiterlijk bij bestelbevestiging van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie per e-mail meesturen: 

  a. Klachten, tips of vragen worden enkel per e-mail aanvaard. Indien de ondernemer details wenst, dan zal deze contact leggen met de consument. b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; Zie artikel 6.
  c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  d. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 - Retourbeleid, herroepingsrecht en terugbetaling

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 8 dagen ontbinden. Echter, de producten dienen ongeopend, ongebruikt en onbeschadigd te zijn. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Consument zal het product slechts uit de verzenddoos halen en de folie en/of seal onverbroken laten. Tevens dienen alle producten ongebruikt te zijn. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verdergaat dan toegestaan in lid 1. En ondernemer mag product weigeren bij retourneren en tevens bij terugbetaling. 
 3. De consument kan te allen tijde alle beleid en voorwaarden op de site lezen alvorens hij/zij een aankoop doet. 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door een e-mail te sturen naar info@layzinskin.com en middels het modelformulier (*** RETOUR- EN TERUGBETALINGSBELEID) voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug inclusief een volledig ingevuld model retourformulier (bijlage). Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 
 3. Het product dient in onberispelijke staat te zijn: folie en seal, kwaliteitssticker dienen niet open geweest te zijn. Zie 6.1 en 7.1.
 4. De consument zendt het product terug, op eigen kosten en met track and trace code, met alle geleverde toebehoren, ook de gratis verkregen producten, in originele staat, verpakking en verzenddoos, en conform de door de ondernemer verstrekte duidelijke instructies. 
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De beoordeling of de producten juist en in tact volgens de voorwaarden zijn geretourneerd, ligt enkel bij de ondernemer.
 6. De consument draagt de rechtstreekse kosten, met track and trace code, van het terugzenden van het product. 
 7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

 1. De ondernemer vergoedt de gedane betalingen van de consument binnen 14 dagen, volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt en het herroepingsformulier ontvangt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De consument dient via track and trace aan te kunnen tonen het pakket geretourneerd te hebben naar het juiste retouradres. 
 2. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 3. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; 
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen; 
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 
 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 
 5. Producten die snel bederven of een (beperkte) houdbaarheid hebben; 
 6. -> Verzegelde, gefolieerde en in set/bundel verpakte producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling/folie of bundel na levering is verbroken (ook wanneer klant deze verzegeling weer terugplakt); 
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 
 8. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs 

 1. Ondernemer kan prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven toepassen. 
 2. De ondernemer kan producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen (waar de ondernemer geen invloed op heeft), vaker per jaar aanpassen. 
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst 

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Artikel 13 - Levering en uitvoering 

 1. De ondernemer zal zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 
 3. Een bestelling kan alleen kosteloos geannuleerd worden, als op het moment van het kenbaar maken van de annulering, de bestelling nog niet is afgegeven aan het postbedrijf. In het geval het pakket is verzonden, dient de klant zelf het pakket op eigen kosten en met track and trace te retourneren. Consument dient het terugbetalingsbeleid en de details vooraf gelezen te hebben en er aan te voldoen.

Artikel 15 - Betaling 

 1. Aankopen en betalingen via de website dienen voldaan te zijn voordat de bestelde producten verzonden worden. 
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. Vertragingen in levering die zijn opgetreden door onjuist verstrekte informatie of onjuist ingegeven e-mailadres, kunnen ondernemer nimmer aangerekend worden. 
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument/salons afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

Artikel 16 - Klachtenregeling 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten direct nadat de consument de producten heeft ontvangen en heeft uitgepakt en de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de ondernemer aangevuld met duidelijke foto’s. Datum en tijdstip vermeld.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 10 werkdagen na ontvangst van de e-mail beantwoord.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 8 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. 

Artikel 17 - Geschillen 

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 

AANVULLENDE BEPALINGEN LAYZIN / layzinskin.com

Artikel 19 – Terugsturen van ongeopende en geopende producten

Als consument, salon/wederverkoper een ongeopend product van Layzin wil terugsturen, dan kan dat op voorwaarde dat men voldoet aan het genoemde in artikelen 6, 7, 8, 9 en 10.  

Artikel 20 – Intellectuele eigendomsrechten

Deze website en alles op deze website, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, teksten, foto’s, ontwerpen, iconen en illustraties, met uitzondering van al datgene dat al wordt beschermd onder een reeds bestaand auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht, is eigendom van Layzin en/of haar eigenaren of (zaken)partners. 

Voorafgaande schriftelijke toestemming van Layzin is vereist indien je iets van deze website wilt reproduceren, publiceren, veranderen, uploaden, (per post) versturen, distribueren of hoe dan ook openbaar wilt maken. De handelsmerken en logo’s die op deze site worden gebruikt en afgebeeld, zijn handelsmerken van Layzin en anderen. Niets op deze site kan worden gezien of geïnterpreteerd als toestemming, impliciet of anderszins, als vergunning of recht om een handelsmerk van of weergegeven op deze site te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dat handelsmerk. 

Gebruikers mogen het materiaal van deze site alleen bekijken en/of downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel privégebruik. 

Layzin zal alle wettelijke mogelijkheden aanwenden om haar intellectuele eigendomsrechten te beschermen. Alle rechten die niet expliciet aan derden worden toegekend in deze voorwaarden, zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Layzin.

Artikel 21 - Disclaimer voor informatie en/of aanbevelingen

De bedoeling van deze site is het weergeven van de ideeën en meningen van de auteur over het marketen, verkopen en gebruiken van cosmetica. Het enige doel van de auteur is het geven van informatie aan consumenten en het doen van aanbevelingen betreffende de aankoop van huidverzorgingsproducten. 

De informatie en aanbevelingen die hier worden gepresenteerd, zijn uitsluitend een weergave van de mening, ideeën en kennis van de auteur over het onderwerp en de producten die worden genoemd. Sommige mensen gebruiken misschien met veel succes een product dat niet op deze site wordt aangeraden of zelfs niet wordt vermeld, of zijn zeer tevreden over een huidverzorgingsroutine die Layzin heeft afgeraden. Iedereen heeft het onvervreemdbare recht om producten volgens haar of zijn persoonlijke criteria te beoordelen en het oneens te zijn met de auteur.

Nog belangrijker: aangezien een ieders huid op een bepaald moment kan en waarschijnlijk zal reageren op externe stimuli, kan elk product op een bepaald moment een negatieve reactie van de huid veroorzaken. Als je overgevoelig wordt voor een bepaald product, stop hier dan direct mee en raadpleeg een arts. Als je medisch advies voor je huid nodig hebt, raadpleeg dan een arts of dermatoloog. Layzin kan niet aansprakelijk gesteld voor tegenvallende resultaten. 

Artikel 22 - Disclaimer voor garanties

In aanvulling op het bepaalde in artikel 12 geldt dat de inhoud van deze site wordt gegeven ‘zoals deze is’ en geen enkele garantie, niet expliciet en niet impliciet geeft. De producten die via deze site worden verkocht, worden verkocht ‘zoals ze zijn’ en zonder wat voor garantie dan ook, expliciet of impliciet, anders dan bepaald in artikel 12, lid 1. 

Garanties zijn uitgesloten in de breedste zin die onder de wetgeving is toegestaan. Layzin garandeert en verklaart niet dat de inhoud van de site, of die nu is geschreven door Layzin, en/of derden, accuraat of betrouwbaar is, of dat de site vrij is van fouten of virussen, of dat de toegang tot en het gebruik van de site niet zal worden onderbroken en te allen tijde veilig is. Je bent ervan op de hoogte dat garanties die worden gegeven op producten van een derde partij die eventueel op de site worden beschreven (bijvoorbeeld in het kader van beoordelingen van producten van derden), enkel en alleen door die partij en niet door Layzin worden gedaan.

Wanneer je ontevreden bent over de site of producten, is het enige wat je daartegen kunt doen, de site en producten niet (meer) gebruiken. Door het gebruik van de site erken je dat je dit op eigen risico doet. 

Layzin is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of enige andere vorm of soort schade, daaronder begrepen alle vormen van gevolgschade, ongeacht of een vordering tot schadevergoeding is gebaseerd op overeenkomst, onrechtmatige daad of enige andere grondslag voor aansprakelijkheid dan ook, met betrekking tot de site, de inhoud daarvan of de producten die erop worden beschreven of verkocht, zelfs indien Layzin van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gebracht. Een uitzondering op het voorgaande wordt gevormd door schade die het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Layzin. De aansprakelijkheid van Layzin is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de gebruiker heeft betaald voor de desbetreffende aankoop van producten die op de site worden verkocht of, in geval van een abonnementsdienst, het eventuele bedrag dat door de gebruiker is betaald om die dienst gedurende een jaar te kunnen gebruiken.

Artikel 23 - Geen instemming

In bepaalde gevallen worden op de site de meningen (reviews) van gebruikers van de site weergegeven. Uit het enkele feit dat deze meningen op de site worden weergegeven mag niet worden afgeleid dat Layzin met dergelijke meningen instemt of deze onderschrijft.

Artikel 24 - Ongeldig indien verboden

Hoewel de site wereldwijd toegankelijk is, zijn niet alle producten die erop worden beschreven of verkocht, verkrijgbaar voor iedereen of in alle geografische gebieden of rechtsgebieden. Layzin biedt haar producten alleen aan en verkoopt deze alleen aan inwoners van Nederland, België en Duitsland (en toekomstig landen in de EU) en verstuurt alleen bestellingen naar adressen binnen Nederland, België en Duitsland (en toekomstig landen in de EU). 

Layzin behoudt zich het recht voor om, om wat voor reden dan ook, de beschikbaarheid van de site en/of het leveren van een product en/of de hoeveelheid daarvan, aan enig persoon, geografisch gebied of rechtsgebied, te beperken. Elk aanbod voor welk product dan ook dat wordt gedaan op deze site, geldt niet indien dat niet is toegestaan. Het gebruik van deze site is niet toegestaan in enig rechtsgebied waar (1) de gehele strekking van deze algemene voorwaarden niet geldig is of (2) de site of een gedeelte daarvan in strijd is met enige daar geldende wettelijke bepaling.

Artikel 25 – Gedragscode

Je stemt ermee in:

 • andere gebruikers niet te beperken of te verbieden deze site en haar diensten te gebruiken;
 • geen onwettige, frauduleuze, bedreigende, kwetsende, lasterlijke, obscene of anderszins aanstootgevende of schadelijke informatie of materiaal over te dragen of informatie of materiaal dat aanzet of aanmoedigt tot strafbaar gedrag of aanleiding zou kunnen vormen tot aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met een wettelijke bepaling;
 • geen informatie of software over te dragen die een virus, worm, Trojan horse of een andere schadelijke of verstorende component bevat;
 • geen materiaal over te dragen dat de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij schendt;
 • deze site niet te gebruiken voor commerciële of onwettige doeleinden;
 • niets op deze site te veranderen, aanpassen, doorverkopen, vertalen, verkopen, reverse engineeren, uit elkaar te halen of opnieuw samen te stellen.

Artikel 26 - Vrijwaring

Je stemt ermee in om Layzin te vrijwaren en schadeloos te stellen voor en tegen vorderingen, schade en kosten (waaronder alle redelijke kosten van juridische bijstand die zijn gemaakt in een arbitrageprocedure, rechtszaak of hoger beroep) die, direct of indirect, het gevolg zijn van jouw schending van enige bepaling van deze algemene voorwaarden (waaronder schending van de Gedragscode) en/of het gevolg zijn van andere activiteiten die je onderneemt of hebt ondernomen, die verband houden met deze site of de producten die erop worden besproken, aangeboden of verkocht. Dit onderdeel blijft van kracht na beëindiging, om welke reden dan ook, van enige overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en ook na beëindiging van het gebruik van deze site.

Artikel 27 - Aankopen

Als je producten, die op deze site worden aangeboden, wilt kopen, kan je verzocht worden om bepaalde informatie te verstrekken, waaronder, maar niet beperkt tot gegevens van je creditcard of andere betaalinformatie. Dergelijke informatie zal vertrouwelijk worden behandeld door Layzin. Je staat ervoor in dat alle informatie die je geeft accuraat, volledig en actueel is. Je stemt ermee in om alle kosten te betalen die worden aangegaan door gebruikers van je rekening, creditcard of andere betaalwijzen, en dat je de prijzen betaalt die gelden op het moment dat je de producten koopt. Je bent ook verantwoordelijk voor het betalen van belastingen en heffingen (anders dan BTW) die op je aankoop van toepassing (kunnen) zijn. De prijzen op de site zijn in Euro’s en zijn inclusief BTW.

Artikel 28 - Brieven, vragen, opmerkingen en beoordelingen

Je erkent en stemt ermee in dat je, door Layzin je vragen, opmerkingen en/of productbeoordelingen (van Layzin producten of producten van andere merken) te sturen, op schrift of per e-mail, onherroepelijke toestemming geeft om deze kosteloos, wanneer dan ook, zonder uitzondering, wereldwijd te gebruiken, tonen, reproduceren, publiceren, uit te zenden, te wijzigen, aan te passen, te distribueren, vertalen en door te geven (als geheel of een deel ervan) en/of die op te nemen als onderdeel van ander werk, in elke vorm, via elk medium of elke technologie die nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld, en dat voor de gehele termijn van eventueel bestaand auteursrecht op het materiaal. Je staat er bovendien voor in en garandeert dat je, door materiaal naar Layzin te sturen, bevoegd en gerechtigd bent om dergelijke rechten te verlenen en over te dragen en dat het materiaal dat je verstuurt geen rechten van enige derde partij schendt inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrecht, handelsmerk of enig ander intellectueel eigendomsrecht of enig recht op bescherming van persoonlijke levenssfeer en privacy.

Artikel 29 - Gebruik van wachtwoorden

Gebruik van elk, door een wachtwoord beschermd deel van de site, is uitsluitend voorbehouden aan de persoon die toestemming en een wachtwoord heeft om op een dergelijk deel van de site in te loggen (de ‘Geautoriseerde Partij’). Het wachtwoord is niet overdraagbaar en de Geautoriseerde Partij is verantwoordelijk voor alle eventuele schade, van welke aard dan ook, die Layzin zou kunnen leiden als gevolg van het (al dan niet opzettelijk) distribueren of ter beschikking stellen van zijn of haar wachtwoord.

Artikel 30 - Wijzigingen

Layzin heeft het recht om te allen tijde (1) deze algemene voorwaarden te wijzigen, (2) de site te veranderen, prijzen te wijzigen, inclusief het verwijderen of beëindigen van welke inhoud of welk aspect van de site dan ook, het aanpassen van de uren dat de site beschikbaar is, het beperken van hoe vaak deze mag worden gebruikt, en (3) (abonnements)kosten voor het gebruik van deze site te wijzigen, inclusief het vaststellen van nieuwe of extra kosten voor het gebruik van de site of daaraan gerelateerde diensten of aspecten. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast door Layzin door de gewijzigde voorwaarden op de site kenbaar te maken. Voortgezet gebruik van de site, nadat we deze wijzigingen openbaar hebben gemaakt, betekent dat je met deze wijzigingen instemt.

RETOUR- EN TERUGBETALINGSBELEID LAYZIN

 1. Order annuleren op dag van bestelling
  Indien er een bestelling is geplaatst en de consument deze kosteloos wil annuleren, dan kan dat enkel als op de dag van bestelling per e-mail en als het pakket nog niet is meegegeven aan het postbedrijf.
  Of als de bestelling nog niet gereed is gemaakt voor verzending. Is annulering niet tijdig gebeurd, en het bestelde is verzonden, dan dient de consument op eigen kosten (met track & trace) het pakket te retourneren.
  Retouradres: Layzin, Afdeling Retouren, Mariannalaan 29, 7316 DS in Apeldoorn.
  -> Dat retourpakket wordt met zorg beoordeeld en gecheckt (zie *) alvorens Layzin overgaat tot terugbetaling. 
 2. Het leveradres consument
  Indien u een bestelling plaatst voor een adres dat niet in de avonden of weekenden open is (bijvoorbeeld een kantooradres), dan kan het pakket niet afgeleverd worden. Houd daarom rekening met het adres dat u opgeeft waarop u de bestelling wilt ontvangen. 
 3. Bestelling niet ontvangen
  Alle bestellingen worden verzonden met track-and-trace code zodat het pakket gevolgd kan worden. Als de tracking informatie bevestigt dat het pakket is afgeleverd op het opgegeven adres maar de consument zegt de bestelling niet te hebben ontvangen, dan kan de consument rechtstreeks contact leggen met de vervoerder/bezorgdienst. Op verzoek kan Layzin contact zoeken om dit probleem te laten onderzoeken.
  Layzin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor pakketten waarbij de trackinginformatie aangeeft dat het pakket is afgeleverd op het afleveradres.
 4. Bestelling beschadigd ontvangen
  Layzin producten worden zorgvuldig verpakt. Alle producten bevatten een omdoosje met een sleeve, seal, folie en/of stickertje. Heb je een beschadigde doos ontvangen? En vermoed je dat de inhoud beschadigd is? Meld dit dan direct, binnen 24 uur, aan via info@layzinskin.com en maak meerdere foto's/filmpjes van de bestelling. 

Mogelijk is de inhoud van de verzenddoos niet beschadigd. Blijkt dat de inhoud wel beschadigd is, dan dient de consument dat aan te tonen met u foto’s en/of filmpjes. 

Hieronder de instructies:

d1- Foto ongeopende verzenddoos: van de hele buitenkant van het pakket, het verzendlabel en schade aan de buitenkant dient duidelijk zichtbaar te zijn. De informatie op het label moet goed leesbaar zijn. 
d2- Foto geopende doos: vanaf de bovenkant genomen. Hierbij moeten de inhoud en de binnenverpakking goed te zien zijn.
d3- De beschadiging van het artikel zelf (indien van toepassing). Onze producten zijn verpakt in een omdoosje met een sleeve, seal, folie en/of stickertje. Deze dienen intact en ongeopend te zijn.
d4- En een detailfoto van de concrete schade van het product. Wij zullen aan de hand van deze informatie en de foto's een onderzoek starten bij onze verzender. Bewaar de gehele bestelling en verpakking totdat het onderzoek is afgerond.


 1. Retourneren consument
  Na ontvangst van de bestelling heeft consument 14 dagen bedenktijd (Wet Koop op Afstand). Consument laat binnen die periode aan de ondernemer weten over het retour. Dan heeft consument vervolgens nog 14 dagen de tijd om ongeopende, ongebruikte en onbeschadigde producten aan ons te retourneren.
  De retourzending is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant en op kosten van de klant.
  -> Dat retourpakket wordt met zorg beoordeeld en gecheckt (zie voorwaarden retouren en retourneren *) alvorens Layzin overgaat tot terugbetaling. 

Let op: De retourzending dient met track and trace plaats te vinden.

*De retourzending dient volledig intact aan te komen bij Layzin, gebruik daarom dezelfde verzenddoos voor het retourneren van de producten en bewaar het verzendbewijs.
Mail de track & trace code door aan: info@layzinskin.com

Indien de retourzending zoek raakt bij of door het verzendbedrijf, dan is het de verantwoordelijkheid van consument om dit te regelen met dat verzendbedrijf, en kunnen wij de artikelen helaas niet terugbetalen. 

Retourzendingen worden binnen 14 dagen na ontvangst door Layzin in behandeling genomen.
Layzin zal de geretourneerde producten inspecteren en het betaalde bedrag terugstorten via de betaalmethode waarmee de consument heeft afgerekend.
Ondernemer zal alleen de bedragen van ongeopende, ongebruikte en onbeschadigde geretourneerde producten terugbetalen, dit ter beoordeling aan Layzin.

Mocht consument een product willen ruilen voor een ander product, raden we aan om het vervangende product zelf te bestellen via de site om vergissingen te voorkomen. En het andere product op de bovengenoemde manier te retourneren op eigen kosten.

 1. * Geopende en/of gebruikte producten
  Geopende en/of gebruikte producten worden niet teruggenomen en komen niet in aanmerking voor terugbetaling. Ook niet wanneer consument vindt dat het product niet of niet voldoende werkt. Of omdat consument het product niet goed vindt, om welke reden dan ook. Layzin kan niet garanderen dat voor elke klant dezelfde resultaten wordt bereikt. 

Hygiëne & veiligheid is voor Layzin en de klanten belangrijk, daarom is Layzin heel streng op het controleren of producten gebruikt zijn. 

Indien Layzin constateert dat producten toch geopend zijn geweest of toch zijn gebruikt, voordat ze geretourneerd zijn, zal het desbetreffende product niet vergoed worden. De consument kan er dan voor kiezen om het geweigerde product op zijn of haar eigen kosten nogmaals te laten verzenden. 

 1. * Alle producten die retour gestuurd worden, worden nauwkeurig beoordeeld op gebruik en eventuele beschadigingen. Alle geretourneerde producten dienen in de originele verpakking en ongebruikt/intact bij Layzin aan te komen (indien er een plastic hygiëne seal of seal sticker om het product zit en deze verbroken wordt, kan het product niet meer geretourneerd worden).

 2. Voorwaarden Retourneren
  1. Consument geeft binnen 14 dagen per retourfomulier en per e-mail aan Layzin door te willen retourneren. 

Dit kan via email: info@layzinskin.com.
2. Retourformulier dient volledig ingevuld te zijn en in deugdelijke verpakkingsmateriaal of in dezelfde verzenddoos toegevoegd te zijn.
3. Producten dienen in de originele en onbeschadigde verpakking geretourneerd te worden.

LAYZIN
T.a.v. Afdeling Retour
Mariannalaan 29
7316 DS  Apeldoorn

Let op: Zendingen die beschadigd bij Layzin retourkomen, of waarvan de folie/ seal of de verzegeling is opengemaakt, worden niet vergoed of geruild en er volgt geen terugbetaling.

 1. Aanvullende voorwaarden retouren

i1. Gratis ontvangen producten en samples dienen bij retournering van een volledige bestelling mee terug gezonden te worden.
i2. Gratis ontvangen producten die na het retourneren van een deel van een bestelling niet meer aan de voorwaarden voor 'gratis' voldoen, dien je ook te retourneren.
i3. Bij het ontbreken van de gratis producten brengen wij de economische waarde van deze items in mindering op het terug te betalen bedrag.
i4. De kosten voor het retourneren en eventueel opnieuw verzenden van producten zijn voor eigen rekening van consument conform de Wet Koop op Afstand.
i5. Zorg voor voldoende frankering. Onvoldoende of niet gefrankeerde zendingen en zendingen zonder afzender worden door ons geweigerd en/of niet vergoed.

Layzin vergoedt de retourkosten enkel in geval van een door team Layzin gemaakte aantoonbare fout.

 1. Terugbetaling na retourzending
  Binnen 10 werkdagen na retour ontvangst storten wij het aankoopbedrag retour op dezelfde rekening die is gebruikt voor de aankoop van het product. Het is niet mogelijk om een ander rekeningnummer bij ons op te geven.